Rodzice chcący wrócić do pracy mogą uzyskać wsparcie finansowe

„Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego” to projekt realizowany przez FUNDACJĘ PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna. w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Kto może wziąć udział w projekcie:
– mieszkaniec powiatu oławskiego lub strzelińskiego,
– opiekujący się dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat,
– nie wykonujących pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,
– chcących wrócić do zatrudnienia.
Co zyskuje uczestnik projektu?
• zwrot poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – średnio 730,00zł / miesiąc
• zwrot poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię – do 2 246,69zł /miesiąc.
Więcej informacji o projekcie znajdują się na stronie www.aktywnirodzice.eu lub na profilu na Facebook www.facebook.com/projektaktywnirodzice.